Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Cross-Yoga: Hvorfor -På Solåsen Pilegrimsgård?


Publisert: 25.03.2017
Noen vil forundret spørre: har dere også begynt med Yoga? Har dere ikke alltid stått for den kristne meditasjon? Er dere ikke kjent for å skjelne mellom de åndelige veier som ikke fører nærmere Gud og det som virkelig forener oss med Gud Jesus Kristus?
Cross-Yoga: Hvorfor -På Solåsen Pilegrimsgård?

Har dere ikke hatt ansvar for DnK videreutdanning i nyreligiøsitet i 10 år, sammen med Institutt for Sjelesorg, og der vektlagt også det som forfører mennesker i sin åndelige lengsel? Ja skrev dere ikke nylig mot å blande gudstjenste med Yoga? Ja, det stemmer. Alt det står vi fortsatt for.

Skjelne det gode og det onde

Når Yoga kom til vesten var det den gamle, religiøse hinduistiske meditasjonsvei. Man mediterte ved å gjentakende rope med hedenske gudnavn til disse guder, man ville redusere pusten til nesten intet fordi ånden skulle frigjøres fra kroppen for å kunne forenes som en dråpe i den store guddommelige enhet. Den religiøse Yoga-vei var og er uforenlig med kristen tro og bønn. Den har mennesker forført og påført ikke minst som kundalini-yoga mennesker også psykiske skader og lidelser som psykiatrien vet om.. Og der er ikke så få mennesker som fikk sin frigjøring fra å være fanget i seg selv og en indre tomhet på Yoga-veine ved å møte den oppstandne levende Jesus Kristus. For dem er Yoga et åndelige onde, og vi bør lytte til dem og si sammen med dem nei til den religiøse Yoga-vei som en vei til Gud. Og der hvor slike Yoga-veier tilby vil vi fortsatt advare mot dem.

Naturliggjøring eller sekularisering av Yoga

MEN: I dag tilbys ofte en vestlig utgave av Yoga hvor man hverken mediterer på hedenske gudenavn og heller ikke manipulere pusten, og heller ikke søker å oppløse sin jeg i en guddommelige enhet, men tar Yogas kroppsøvelser til hjelp for å falle til ro, samle sitt sinn, bli nærværende i kroppen og holde den i balanse. Da blir yogaøvelser til en livshjelp, tjener vår helse og kan bidra til å frigjøre oss fra en stressende hverdag. Det har blitt mange kristne som deler de goder erfaringer med Yoga og til dem skal vi også lytte. Alt som er godt hører Gud til, Han som er vår skaper bruker også slike kroppsøvelser fordi de tar vare på Guds natur. Vi er skapt med en kropp som disse øvelser kan ha godt av. Å sitte eller tøye og strekke eller roe sin kropp i slike øvelser det er ikke i og for seg noe religiøst, eller åndelig eller «ondt», nei det er bra for mange. Og den vestlige eller «naturliggjordte» utgaven av Yoga er egentlig å betrakte som en slags «sekularisert utgave» av den religiøse Yoga-vei. Sekulariseringen som en «av-religiøsifisering» er en fenomen som finnes også i andre religioner. Fordi vi møter dem med vår holdning som bare vi ha «noe» og da tar vi det som passer og hjelper oss og forkaster resten. Fordi religion over alt har vært rammen for livet og de daglige øvelser er også Yoga preget av religionen. Men Yoga har også menneskelige gode erfaringer med kropp og pust i seg som hører med til menneskehetens visdom. Og fordi alt som er godt og sant hører Gud vår skaper til, skal vi heller ikke forkaste det gode og avsanne det som er sant. Heller skal vi lære og ta imot det som hører Gud til som en gave, selv om det kommer fra en annen kultur. Da kan vår tro på Gud, vår skaper, vokse. Derfor mener vi at de ikke- religiøse kroppsøvelser fra Yoga kan tas i bruke. De kan tjene godt vår kropp og vår psyke.

Det åndelige liv og meditasjon

MEN: Det som avgjøres er hvordan vi omgå med stillheten og hvordan meditasjonen som er en del av disse kroppsøvelser. Fordi Yoga skal ikke bare være avanserte gymnastiske øvelser, men de skal også gi sinnet ro gjennom stillhet og dermed kan den åpne for en åndelig meditasjon. Det er her vi bør være årvåken. Å bli stille er et gode i seg selv og en motvekt mot den onde uroen som vårt samfunn legger så ødeleggende rundt oss. Men stillheten skaper også i sjelen en åpenhet. Og hvordan den omgås med og hvor den rettes imot avgjør trolig om Yoga blir ivaretatt på en kristen måte eller bare som kroppsøvelse. Det er her etter vårt syn det avgjøres om man kan bruke den i en kristen sammenheng eller ikke. Fordi Yoga sikter jo mot en større helhet, integrasjon av kropp, sjel og ånd. Derfor avgjøres omgang og forståelsen av ånden Yogas forhold til den kristne tro.

Kristen meditasjon

Vi har i alle de 20 år vi har drevet Solåsen Pilegrimsgård veiledet mennesker inn på den kristne bønne- og meditasjonsvei. Og den kan man gå uten å bruke Yoga. Å falle til ro, ta vare på kroppens sitte- holdning, være årvåken til stedet og la pusten strømme friere og få mer rom, det hører med, men er ikke Yoga.

Men hva med dem som har fått hjelp av ikke-religiøs Yoga å sitte rolig og puste og bli nærværende? I tillegg til den hjelpen mange får av kroppsøvelsene. Skal de nå slutte med det når de ønsker å finne den kristne meditasjonsvei? Jeg tenker tilbake til en samtale med en slik utøver som alltid avsluttet sine ikke religiøse Yogaøvelser med en stillhet. Slik skulle det gjøres, men det var en forholdsvis tomhet i det. Stort var gleden for vedkommende når vi samtalte om hvordan denne stillheten kunne brukes til kristen meditasjon, f.eks. ved å be Jesusbønnen i pustens rytme. Da vender ånden seg mot Jesus Kristus, ikke enn selv eller en tomhet. Da blir denne «vestlige Yoga» til en ramme for kristen bønn. Og tiden blir ikke bare brukt for kroppen, men også for å søke og finne Gud, til bønn. Det er avgjørende for troende mennesker at Yoga ikke får mer tid enn bønn og Gud.

Døpt Yoga- Kristus større

Og det blir det avgjørende for bruken av Yoga i kristen sammenheng. Når bønnen og meditasjonen og dermed også Guds ord som man kan gjentakende i stillhet resitere, blir en del, ja blir avgjørende for helheten, da blir Yoga «døpt», fordi da vil Kristus komme inn i hele oss og selv forene kropp, sjel og ånd.

For noen som har blitt skadet av den religiøse Yoga-vei vil det være vanskelig å tenke slik. Da kan vi minnes Paulus som møtte en liknende utfordring i møte med dem som hadde frihet til å spise offerkjøtt fra templene og dem som anså det som uforenlig, jfr. 1 Kor 10. Derfor vil vi gå varsomt fram i forhold til dem som har blitt skadet av den hinduistiske Yoga- veien. Samtidig ser vi også at Crossyoga har en missional dimensjon. Her får de som ikke er vant til å meditere over Bibelens ord en mulighet til å møte Bibelens Gud.

Når Yoga døpes fremmer det vår enhet i Kristus, og det vil legge til rette for. Slik kan Jesus Kristus vise seg som større. Ja, at selv Yoga og dets gode hører ham til. Fordi han fyller alt i alle!

Navnet

Derfor har vi tatt inn Cross-Yoga. Dette navn sier meget, les gjerne på nettsiden www.crossyoga.dk mer om navnets flerfoldige betydning. «Holy Yoga» er en annen døpt kristen retning som kan sammenlignes med Cross-Yoga. Yoga er et navn som i for seg ikke er et kristent ord, og det har mange assosiasjoner som vil lett kunne føre på villspor. Derfor bruker vi det heller ikke som sådan. Men ved at Cross- korset- blir navnets første ledd definerer det også hvordan vi vil forstå og praktisere Yoga, nemlig døpt i Kristus som forener alt det Gud skaper «godt» og som forløser det i hans Navn:

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»Apgj. 4,12

Joachim F Grün