Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Åndelig veiledning


Publisert: 30.09.2015
Hva er åndelig veiledning og hvem er det for? Ordet pilegrim kommer fra et latinsk ord som betyr å vandre i det fremmede. Åndelig veiledning er en hjelp på den fremmede veien, slik at den enkelte blir ført nærmere Gud og seg selv.

Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet”. Det tror vi på. Fordi Jesus selv er VEIEN står relasjonen til Jesus Kristus i sentrum. Veiledningen er en pilegrimstjeneste. Mange kan erfare behovet for å vandre noen veiavsnitt sammen med noen som kjenner bedre til terrenget i naturen, for ikke å miste veien eller for å gjenfinne den.

Hvem gir vi åndelig veiledning? - se nede

Ingen relasjon kan være levende uten kommunikasjon. Det samme gjelder vårt forhold til Gud. Peterstiftelsens veiledning er derfor en ”bønneveiledning”, basert på å tale til og lytte til Gud. Vår åndelig veiledning og våre retreater er tilbud til alle som ønsker å gi rom for bønn. Veiledningen skjer i bønnens ramme, gjennom en ærlig og åpen samtale. Den forutsetter et visst overskudd, bl.a. at man regelmessig avsetter tid til bønn og påfølgende refleksjon.

På grunn av våre egne erfaringer, de mange erfaringene vi gjør ved å lytte til pilegrimer og Guds folks tusen år lange erfaring med bønn, tror vi på: at vi mennesker er kalt til å søke og finne Gud, at vårt gudsforhold kan forandres grunnleggende. Hvorfor skulle den viktigste av alle våre mulige relasjoner ikke kunne være levende og i vekst? Ja, vi kan virkelig leve sammen med Gud og at dette forhold stadig vil fordype og utvide seg. Det finnes ingen grense for hvordan denne kjærligheten kan utvikle seg til større glede.

I noen tilfeller kan veiledningen unntaksvis begynne med å innøve en fast vane og rytme ved å be, meditere og avsette tider for stillhet og bønn(retreat). Det finnes annen hjelp til å etablere dette på, f.eks medvandrermodellen. De fleste som kommer til oss ber og har en kristen tro, andre er åndelige søkende eller ønsker å samtale om religiøse opplevelser, kanskje mystiske, som har vekket dem og tent en åndelig lengsel.

Den kristne skatt med bønn og forening med Kristus, det vi kaller mystikken eller den mystiske teologi, er meget gammel og gjenoppdages i vår tid. Veiledningen vår er rotfestet i den.

Vi tilbyr personlig veiledning og veiledede retreater med en dyp respekt for den enkeltes frihet, tro og gudsforhold. Vi tror at Gud har skapt, ja, skaper og opprettholder hvert menneske, slik at ingen kan leve og puste uten å være båret av Ham. Med Paulus sier vi: ”For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til” (Apg. 17:28). Gud er altså allerede til stede i alle, virksom, om ikke frelsende, så livgivende. Johannesevangeliet tar utgangspunkt i at Jesus Kristus er det lyset som ”opplyser hvert menneske” (Joh 1:9).  Vi bærer alle - om enn skadet og forurenset - Guds bildet i oss.

For noen kan Veien begynne i ren stillhet. Å falle til ro er for mange rensende i seg selv, for så å oppdage sitt hjerte, sitt indre, og finne til det stille rommet. Det kan være en forberedelse til å finne døren inn til meditasjon hvor vi møter Gud.

Vi er alle kalt til å bli helt oss selv, finne vårt kall, si ja til det og gjenvinne tillit til Gud, det vi kaller tro. Det er bare mulig hvis vi møter Gud som det personlige Andre, som et Du som elsker oss. Da kan vi gjennom helbredelse bli mer og mer hel og fri, formet etter Jesus Kristus, som gjenopprettet det sanne bildet for hvert menneske. Det er det åndelige mål for våre liv, dette kaller Bibelen og den kristne tro for ”helliggjørelse”. Pilegrimens vei går mot et mål, hvor Jesus er Veien.

Utgangspunktet for samtalen er alltid der den enkelte pilegrim befinner seg. Siden både pilegrimen og veilederen har Gud som felles relasjon, blir Gud, ikke individet, det midtpunktet begge forholder seg til. Slik blir Gud den egentlige veilederen som viser pilegrimen veien. Veilederen blir ikke en guru. Man finner i veilederen en som fortsatt selv er underveis, som pilegrim. Samtalen tar utgangspunkt i menneskets lengsel og erfaring med Gud i bønn og i det daglige liv.

I Peterstiftelsen søker vi enhet i alt vi gjør. Det tas med et åpent hjerte imot kirkens rike bønneerfaring om bønnens utvikling. Det gjør oss ett med de bedende gjennom alle tider. Kirken gir innsikt i et åndelig kart som viser bønnens veier, avveier og bønnens mål, som ifølge Bibelen å lære ”å be uavlatelig” (f. eks. 1.Tim 5:17). 

Riktignok viser Den Hellige Ånd hvert menneske sin egen vei. Samtidig gjennomløper vår individuelle utvikling noen faser i bønnens liv som er allmenne.

Noen trenger å venne seg av med gamle, fastlåste bønnemønstre før bønnen kan få nytt liv og kraft. Etter erfaringen med bønnen som er fylt av ord, lærer vi å bli stille. Vi ber ikke bare Gud om hjelp i vår og andres nød, men vi deler med Gud vår nød og våre byrder. Vi rydder bort det som kan hindre våre egne og andres synder, sår, tilbøyeligheter, uforsonligheter og falske gudsbilder mot oss, som noen har fått med seg i sin religiøse oppdragelse. Her går man inn i sin troshistorie, inn i selverkjennelse og kanskje tar opp trådene fra en terapiprosess. Vi venner oss til å omgås med Gud, finner inn i dialogen og vennskapet med Gud, lar Gud få bo i våre hjerter og blir trygge på Guds Faders kjærlighet. Det er veien innover. Å lære seg å bli stille, ta avstand fra sine tanker, omgås med tankene, lære seg å meditere ved å fylle tankene, bilder, følelser, og viljens bevegelser med Guds ord. For å utvikle dømmekraft mht. det som beveger oss i vårt innerste, er det viktig å lære å skjelne ånder (diakrisis). Til dette er kjennskap til troens lære avgjørende. Meditasjon over Jesus, hans liv og ord (Jesusmeditasjon), blir viktig for at Han kan fylle og forvandle vårt indre. Likeledes å bli kjent med seg selv og si ja til sitt kall, ta avgjørende valg, lære å slippe mer kontroll og bli styrket i tillit og overgivelse av sin vilje. Kanskje inviterer Jesus oss til en etterfølgelse som bare fullt ut er mulig om vi bare tar opp vårt kors. Vi kan oppdage hvordan vi kan dele smerter med den korsfestede, som ble forlatt av Gud på korset. Anfektelser og ”Jobs - erfaringer”, eller det vi også kaller "natten", kan bli viktig for at bønnen utvikler seg. (Jamfør vår retreatskole som behandler bønnens utvikling og faser med egne kurs.)

Sentrum i alt som skjer på denne bønnens vei er selve møtet med Gud, som et Du, og som selv vil være veilederen. ”Materialet” for samtalene er ekte erfaringer med Gud, ikke overfladiske opplevelser eller tankespinn (fantasmata). Jo mer vi vokser i troen, som er tillit til Gud, jo mer får Gud selv bli aktivt handlende og overraskende, den som sprenger våre forestillinger, bilder, tanker og systemer, som vi har lagt rundt den levende Gud. Da blir Gud så stor at Han overgår all vår forstand og alle bilder og ord må vike. Da begynner stillheten selv å bli det store nær -og samværet. Bønnen blir mer kontemplativ. Det er en stor nåde og en gave som Gud gir og som vi bare kan ta imot. Målet for bønnen er at vi finner Gud mer og mer i alt det vi gjør og det som møter oss, og det ”verdslige” kan bli en transparent for himmelen, for Gud selv.

Og vi begynner å nærme oss å be - uavlatelig. Den beste hjelpen vi har funnet her er hjertebønnen eller Jesusbønnen.

Veilederne våre

Våre veiledere som selv går på bønnens vei, har gått og går til veiledning og retreat og tar imot veiledning for sin veiledning (supervisjon). Mange har hatt en 30-dagers retreat, hvor de har blitt ledet gjennom de åndelige øvelsene til Ignatius. De er opplært i åndelig veiledning, i å lytte og la Gud selv være den egentlige veileder.

Veilederen kjenner forskjellen mellom skriftemål, krisehjelp, terapi, rådgiving eller sjelesorg og åndelig veiledning, slik at de kan henvise til annen hjelp hvis det trengs. De kjenner til bønnens utikling og faser, som er viktig for ikke å holde noen tilbake fra å gå videre eller støtte en for rask gangart.

Peterstiftelsen ønsker å fremme enhet. Derfor skjer vår veiledning i ”kirkens og Bibelens rom”. Derfor er veilederen dypt rotfestet i Bibelen og kjenner til Kirkens lange erfaring med bønn, vet om den mystiske teologi og de forskjellige bønnetradisjonene. Veilederen bygger bro mellom den enkeltes forening med Gud og kirkens tro og sakramentale, det mystiske liv med Kristus. Sann kristen veiledning bidrar til å overvinne ensomheten på flere plan. Den lider vi av uten å leve i Gud og uten å være ett med Guds folk, den universale kirke. For enhetens skyld er våre veiledere rotfestet i og trofast til kirkens felles kristne tro.

For hvem?

Alle er velkommne. Fra studenter til mennesker midt i livet, eldre som ønsker å arbeide åndelig med sitt levde liv, kanskje åndelige sår eller dem som nærmer seg døden og trenger hjelp på den siste pilegrimsvei. Den står åpen for alle uavhengig av hvor religiøs, ”from” eller kristen den enkelte i utgangspunktet ser på seg selv. Kanskje du tviler sågar på Guds eksistens, men lengter etter Ham, eller du har søkt på mange religiøse stier, men ikke funnet din skaper. Om du bare ønsker det for deg selv eller fordi du er betrodd en oppgave som en åndelig leder (f.eks prest), eller etterspør det, for så eventuelt selv å bli en veileder. Du er velkommen så sant du oppriktig søker Gud.

---

Åndelig veiledning i Peterstiftelsen

Åndelige veiledning på Solåsen Pilegrimsgård har blitt bygget opp i kontakt med  retreatbevegelsen og inspirert av St. Joseph retreatsenter på Nesøya. Dette senteret ble ledet av St. Josephsøstrene, som har en Ignatiansk Spiritualitet. Allerede tidlig i 1970-årene praktiserte søstrene ignatiansk veiledede retreater i Norge. Fra 1983 fikk 4  søstre veiledningsutdanning hos Jesuittene i Amerika og i 1991 startet de med St. Joseph retreatsenter på Nesøya. De ga også åndelig veiledning utenom retreater.

Fra 1991 begynte Joachim F. Grün å ta imot veiledning hos St. Josephsøstrene, ( i rammen av personlig veiledning og retreater, - både 10 dagers og 30 dagers retretter.) Han tilhørte en veiledningsgruppe hvor opplæringen skjedde både gjennom teori og praksis, d.v.s. ved selv å veilede retreater under supervision. Joachim har siden kontinuerlig tatt imot denne veiledningen i Norge og utlandet.

Før Joachim F. Grün startet med den ignatianske veiledningen, var en form for gjensidig åndelig veiledning i studenttiden en viktig forberedelse. Han har også lang erfaring gjennom veiledning i forbindelse med skriftemål, sjelesorg og åndelige samtaler i rammen av retreater fra 1975.  Ved å på 9 år på Modum Bad og å ha et 10-årig samarbeidsprosjekt mellom Peterstiftelsen og Sjelsorgsinstitutt, vedrørende videreutdanning om nyreligiøsitet og kristen spiritualitet, har også gitt et fundament og en psykologisk-sjelesørgerik bakgrunn for veiledningen.   

Etter å ha mottatt ignatiansk veiledning i 5 år, begynte han selv etter oppfordring å gi denne veiledningen under supervisjon. Siden 1996 har han kontinuerlig praktisert som åndelig veileder.

Fra 1997-2001 hadde vi et samarbeid med St. Josephsøstrene om den første utdanningen i ignatiansk veiledning, for en liten gruppe prester i Den Norske Kirke.

Valfrid Botnen, som var ansatt som daglig leder av Solåsen Pilegrimsgård, ble i 2001-2002 utdannet i Boston (USA) i åndelig veiledning.

Fra 2001 har Joachim F. Grün vært medlem i den nordiske MANRESAGRUPPEN for ignatianske veiledere. I 1995 ble den norske avdelingen av MANRESA-gruppen dannet. Denne omfatter katolske og lutherske veiledere fra Norge. Den har ca. 4 møter i hvert semester, for å avklare teologiske og veilednings-faglige spørsmål og for å gi hverandre supervisjon. Denne gruppen har en gang i året en videreutdanningsuke på nordisk nivå.

Vi har bygget opp en veiledningstjeneste på Solåsen Pilegrimsgård. Joachim F. Grün har, som medlem av fagrådet (1996-2001), hatt medansvar for å implementere åndelig veiledning i videreutdanningskurs i Den Norske Kirkes Presteforening i Kristen Spiritualitet og Retretarbeid. Han har også vært veileder, superviser og foredragsholder i Presteforeningens videreutdanningskurs i åndelig veiledning (2004-2006).

Joachim F. Grün har vært engasjert som veileder i Danmark og holdt mange foredrag ulike steder i Norden. Han har også vært med på å etablere åndelig veiledning blant prester i Borg bispedømme.

"Over Alt" - Peterstiftelsens tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning, har fremmet publikasjoner om åndelig veiledning fra 1988. Joachim F. Grün har tatt initiativ til publikasjon av bøker om dette tema bl. a. Anselm. Grün, ”Åndelig veledning som livshjelp” og Wilfrid. Stinissen: ”Åndens terapi”. (se også de andre bøkene, hittil 8, som kan kjøpes fra Peterstiftelsen under: Publikasjoner & Salg)

Den veiledningen Joachim F. Grün og Peterstiftelsen tilbyr, er preget av de erfaringene han selv har gjort med forskjellige former for åndelige veiledning, særlig hans utdanning og praksis med ignatiansk veiledning. Ved siden av Ignatius er det ørkenfedrene, de kristne mystikerne og den kontemplative bønneveiledningen han preges av, og som han og Peterstiftelens retreatskole formidler. Selve formidlingens og samtalens form er mest preget av den ignatianske veiledningen, slik den har blitt fornyet de siste 40 årene.  

Fordi Peterstiftelsens kall er å fremme enhet, ønsker vi å la oss inspirere og ledsage fra kirkens forskjellige veiledningstradisjoner. Samtidig har vår veiledning blitt til i en dyp respekt for Guds folks felles kristne tro. Derfor ønsker vi at våre veiledere selv er rotfestet i kirkens tro og kan bygge bro mellom den kristne lære og den enkeltes personlige erfaring, mellom hjerte og hode.

Når det gjelder dem som oppsøker veiledning, har vi erfaringer både med veiledning av unge voksne, med middelaldrende og med mennesker opp til 75 år. De fleste har en kristen tro, men også mennesker som er på åndelig leting, oppsøker veiledning.

Flere av Peterstiftelsens tidligere ansatte, deltagere på retreater og i retreatskolen vår har blitt åndelige veiledere. Vårt ønske er å fostre veiledere og bidra til den utdanningen som trengs, også gjennom retreatskolen. 

For tiden er Joachim F. Grün ansvarlig for Peterstiftelsens åndelig veiledningstjeneste på Solåsen Pilegrimsgård og den som tar imot de fleste som ønsker veiledning. Likevel har vi også retreater med andre veiledere og arbeider med å utvide vårt tilbud med flere utdannede veiledere. (jamfør nyhetene om dette på vår hjemmeside)